CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

  • 27/12/2018
  • 695

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo:

  • Phải có đầy đủ các yếu tố sau đây

 + Tên gọi chứng từ (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi...)

 +  Số hiệu của chứng từ

 + Ngày, tháng, năm lập chứng từ

 + Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ

 + Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ

 + Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

 + Các chỉ tiêu về số lượng, đơn giá và giá trị

 +  Chữ ký, họ và tên của người lập và những người chịu trách nhiệm liên quan đến chứng từ.

  • Những chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân thì phải có chữ ký của người kiểm tra (kế toán trưởng) và người phê duyệt (thủ trưởng đơn vị), đóng dấu đơn vị. Ví dụ: hợp đồng
  • Đối với những chứng từ liên quan  đến việc bán hàng, cung cấp dịch vụ thì ngoài những yếu tố đã quy định nêu trên còn phải có chỉ tiêu: thuế suất và số thuế phải nộp. Ví dụ: hóa đơn
  • Những chứng từ dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có thêm chỉ tiêu định khoản kế toán. Ví dụ: phiếu thu, chi

 

Tin tức liên quan

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2017 về việc Ký chứng từ kế toán:

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán