CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tài khoản lưỡng tính

  • 27/12/2018
  • 980

- Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ

- Trong hệ thống tài khoản kế toán hiện hành ở Việt Nam có các tài khoản lưỡng tính sau:

TK 131; 138; 331; 333; 334; 338; 421

TK 131 Dư Có:Số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng

TK 138 Dư Có: Số đã thu nhiều hơn số phải thu

TK 331 Dư Nợ:Số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán

TK 333 Dư Nợ:Số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

TK 334 Dư Nợ:Số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

TK 338 Dư Nợ:Số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả công nhân viên chưa được thanh toán

TK 421 Dư Nợ:Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

TK 421 Dư Có:Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tin tức liên quan

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có vị trí Kế toán trưởng ....

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 quy định.

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH