CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

THUẾ NHÀ THẦU

- Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu